Status prawny


Utworzenie Zakładu

Zakład Poprawczy w Nowem powstał w 1997r. na bazie istniejącego od ponad dwudziestu lat schroniska dla nieletnich.

Zakład Poprawczy w Nowem funkcjonuje w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Zakład Poprawczy w Nowem jest placówką opieki całodobowej o charakterze zamkniętym, przeznaczonym dla chłopców których, postawa lub zachowanie podczas pobytu w placówce innego rodzaju przemawiają za umieszczeniem w zakładzie zamkniętym lub co najmniej dwukrotnie uciekali z zakładów resocjalizacyjnych innego rodzaju lub schroniska.

Nadzór zwierzchni nad Zakładem
 
Nadzór zwierzchni nad zakładem sprawuje Minister Sprawiedliwości

Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania orzeczeń o umieszczeniu nieletniego w zakładzie sprawuje Sędzia Rodzinny Sądu Rejonowego w Świeciu.
 
Nadzór pedagogiczny, sprawowany jest za pośrednictwem wizytatorów Ministra Sprawiedliwości.
 
Nadzór nad przebiegiem kształcenia ogólnego sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 
Podstawy prawne funkcjonowania Zakładu Poprawczego w Nowem
 
·  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
·  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie
   funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów
   poprawczych i schronisk dla nieletnich
.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie
   pobytu nieletnich w zakładach poprawczych
·  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
·  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
·  Zarządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie
   zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

 
Pod względem finansowym Zakład Poprawczy w Nowem stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa.

metryczka


Wytworzył: Ewelina (18 czerwca 2013)
Opublikował: Ewelina (18 czerwca 2013, 13:13:12)

Ostatnia zmiana: Ewelina (20 września 2022, 14:50:32)
Zmieniono: zmiana aktów prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5389