Status prawny


Utworzenie Zakładu

Zakład Poprawczy w Nowem powstał w 1997r. na bazie istniejącego od ponad dwudziestu lat schroniska dla nieletnich.

Zakład Poprawczy w Nowem funkcjonuje w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. MS nr 6, poz. 20, z 2004r,) w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Zakład Poprawczy w Nowem jest placówką opieki całodobowej o charakterze zamkniętym, przeznaczonym dla chłopców których, postawa lub zachowanie podczas pobytu w placówce innego rodzaju przemawiają za umieszczeniem w zakładzie zamkniętym lub co najmniej dwukrotnie uciekali z zakładów resocjalizacyjnych innego rodzaju lub schroniska.


Nadzór zwierzchni nad Zakładem
 
Nadzór  zwierzchni nad zakładem sprawuje Minister Sprawiedliwości

Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania orzeczeń o umieszczeniu nieletniego w zakładzie  sprawuje Sędzia Rodzinny Sądu Rejonowego w Świeciu.
 
Nadzór pedagogiczny,  sprawowany jest za pośrednictwem wizytatorów Ministra Sprawiedliwości.
 
Nadzór nad przebiegiem kształcenia ogólnego sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 
Podstawy prawne funkcjonowania Zakładu Poprawczego w Nowem
 
·  Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. Nr 11 poz. 109  z 2002r.)
·  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97, poz. 674, z 2006r.)
·  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.. U. Nr 256, poz. 2572, z 2004r., w określonym prawem zakresie)
·  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie  zakładów   poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr  124,  poz. 1359 z 2001r. z poz. zmianami)
·  Zarządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości Nr 6, poz. 20, z 2004r,), w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

 
Pod względem finansowym Zakład Poprawczy w Nowem stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa.

metryczka


Wytworzył: Ewelina (18 czerwca 2013)
Opublikował: Ewelina (18 czerwca 2013, 13:13:12)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (7 lutego 2018, 11:33:30)
Zmieniono: zmiana status prawny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3637